Reglement Lichtstad Rally

 

1 OMSCHRIJVING

1.1 De Lichtstad rally is een recreatief evenement, waarbij de snelheid niet bepalend is voor het eindklassement.

1.2 Het evenement bestaat uit 2 etappes volgens een tijdschema dat in het routeboek en/of op de controlekaarten vermeld is.

 

2 TOE TE LATEN VOERTUIGEN

2.1 De auto moet tijdens de duur van het evenement voldoen aan het gestelde in de wegenverkeerswetgeving.

2.2 Het meenemen van communicatieapparatuur, zoals mobiele telefoons, is niet verboden en wordt zelfs aanbevolen. Het is echter strikt verboden deze apparatuur te gebruiken om zo, op welke manier dan ook, het klassement te beïnvloeden. Bij geconstateerd gebruik voor een dergelijk doel, ongeacht hoe dit geconstateerd is, zullen de betrokken deelnemers worden uitgesloten van deelname.

 

3 TOE TE LATEN DEELNEMERS

3.1 De equipe moet bestaan uit een bestuurder en een navigator, zoals aangegeven op het inschrijfformulier. Deelnemers mogen alleen een auto besturen, als ze een geldig rijbewijs hebben.

3.2 Inschrijven is mogelijk in één van de klassen:

- Sportklasse: met hogere moeilijkheidsgraad voor ervaren rijders. Voor oldtimers, cabrio’s, bijzondere auto’s en sportauto’s met recenter bouwjaar.

- Toerklasse: rijders met geen of minder ervaring. Voor alle andere personenvoertuigen.

3.3 Inschrijving voor de sport- respectievelijk toerklasse geschiedt op basis van ervarenheid van de equipe met rally rijden. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers naar een andere klasse over te zetten.

 

4 VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID

Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of deelneming aan dit evenement gaan de deelnemers (bestuurder en reisgenoten) akkoord met het navolgende:

 

“De organisator, officials en overige medewerkers zijn tegenover de deelnemer (bestuurder en reisgenoten) niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot deelneming aan dit evenement mocht ontstaan, terwijl de deelnemers de organisator, officials en medewerkers vrijwaren voor schade en aansprakelijkheid jegens derden en afstand doen van elk beroep op rechterlijke instanties.

Bovendien verklaren de deelnemers dat zij tijdens deelneming aan het evenement verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid, zowel persoonlijk als in de zin van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) en vergelijkbare buitenlandse wetgeving.”

 

5 ALGEMENE BEPALINGEN

5.1 De auto’s zullen in principe gestart worden in nummervolgorde, beginnend met het laagste nummer (tenzij anders aangegeven). Er wordt om de minuut gestart, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.

5.2 Tijdens het evenement moet de equipe zich strikt houden aan de wegenverkeerswetgeving. Het zich niet houden aan de verkeersregels en/of het overschrijden van de ter plaatse toegestane maximum snelheid met meer dan 10 km/uur wordt, per wedstrijddag, als volgt bestraft: 1e overtreding: waarschuwing / 2e overtreding: 100 strafpunten / 3e overtreding: uitsluiting. Overschrijding van maximum snelheid met meer dan 50%: uitsluiting.

5.3 Bij de start van het evenement ontvangt de equipe een routeboek voor het gehele evenement. Hierin is per traject de te rijden route aangegeven. Controles staan uitsluitend langs de in het routeboek aangegeven route.

5.4 Achter in de routeboeken kunnen tevens kopieën van de betreffende controlekaarten zijn opgenomen, welke bedoeld zijn voor eigen gebruik van de equipe. In de routeboeken kunnen vaste radarlocaties aangegeven worden door middel van een getekende bliksemschicht, evt. met vermelding van de max. toegestane snelheid. Tankstations langs de route zijn aangegeven door middel van een letter T of met het benzinemerk.

5.5 De organisator zal elke equipe voorzien van een startnummer. Dit startnummer moet gedurende het gehele evenement op een

duidelijk zichtbare wijze op de voorzijde aangebracht worden.

5.6 Elke equipe ontvangt alle controlekaarten voor het evenement. Er is per etappe één kaart waarbij op de voorzijde eventuele

passeertijden bij tijdcontroles, geheime tijdcontroles, regelmatigheidsproeven, tests genoteerd worden en waarbij op de achterzijde de letters en stempels genoteerd resp. afgedrukt dienen te worden bij (on)bemande routecontroles. Elke equipe is zelf verantwoordelijk voor zijn controlekaarten. Op de controlekaart staan de openingstijden van de onderdelen aangegeven.

5.7 Elke correctie of toevoeging op de controlekaart wordt bestraft met 300 strafpunten, tenzij deze correctie of toevoeging door een official is gewaarmerkt.

5.8 Het is de equipe niet toegestaan:

- Opzettelijk de doorgang van een deelnemende auto te blokkeren of hem het inhalen te beletten.

- Zich onsportief te gedragen en/of zich schuldig te maken aan onverantwoord rijgedrag.

- Zich zodanig te gedragen dat overige verkeersdeelnemers daar hinder van kunnen ondervinden.

5.9 Overtreding kan bestraft worden met uitsluiting, een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider. Iedere vorm van service door of vanwege de organisatie, waaronder inbegrepen herstel en/of transport van het voertuig van de deelnemer, wordt geacht te geschieden op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer c.q. de eigenaar van dat voertuig en geschiedt geheel voor rekening en risico van de deelnemer c.q. eigenaar.

5.10 Indien de organisator, een official of medewerker op verzoek van een deelnemer opdrachten verstrekt aan derden i.v.m. reparaties of leveranties geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de deelnemer en stelt de betreffende deelnemer, door het doen van het verzoek,

zich garant voor de daaruit voortvloeiende financiële en andere gevolgen. 

5.11 In geval van calamiteiten (ongeval, overheid, omwonenden, wegblokkade op ideale route, etc.) dient men de wedstrijdleider mobiel te bellen.

5.12 Indien een equipe het evenement niet meer verder kan vervolgen, dient de wedstrijdleider hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.

 

6 VERLOOP VAN HET EVENEMENT

6.1 Bij de start van het evenement ontvangt de equipe alle benodigde papieren.

6.2 De controlekaart moet bij elke bemande routecontrole en/of tijdcontrole en/of regelmatigheidsproef ter invulling worden aangeboden aan de betreffende official.

6.3 De controlekaart dient aan het einde van een etappe aan de betreffende official te worden overhandigd.

6.4 Het evenement wordt verreden volgens een tijdschema. Hierin zijn opgenomen de richttijden voor uw start, eventuele tussenstops, openingstijden van start en finish van regelmatigheidsetappes. Deze openingstijden zijn bindend.

6.5 Hierbij geldt het volgende:

- Routecontroles zijn niet eerder open dan 15 minuten voor de ideale tijd van de eerste deelnemer.

- Tijdcontroles en regelmatigheidstrajecten zijn geopend van 15 minuten vóór de doorkomst van de eerste deelnemer tot 30 minuten na de ideale passeertijd van de laatste equipe, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.

- Een overzicht van openingstijden wordt verstrekt en/of zijn op de controlekaarten vermeld.

6.6 Tijdwaarneming vindt plaats met signaal gestuurde klokken. Te vroeg of te laat aandoen van een tijdcontrole wordt bestraft met 10 strafpunten per minuut (met een maximum van 300 strafpunten). Het missen van een tijdcontrole wordt bestraft met 300 strafpunten.

6.7 Routecontroles zijn te onderscheiden in:

- onbemande zelfschrijfcontroles.

- bemande stempelcontroles.

Onbemande zelfschrijfcontroles bestaan uit cijfers/getallen welke in 1 vakje van de controlekaart ingevuld dienen te worden. Tevens dient u de eerste WITTE letter van elk blauw plaatsnaambord aanduidende ingang bebouwde kom, welke aan de rechterzijde van de route staan, te noteren. Alle routecontroles dienen in het eerstvolgende vrije vakje van de route-controlekaart (van links naar rechts) geplaatst te worden. Controles staan uitsluitend RECHTS van de bereden route. Er zijn uitsluitend goede controles geplaatst. Elke te veel genoteerde controle wordt als verkeerd bestraft. Elke afwijking (gemist of verkeerd) wordt bestraft met 50 strafpunten.

6.8 In de route kunnen regelmatigheidsproeven (RP) opgenomen zijn, waarbij de start duidelijk door middel van RS (Regularity Start) is aangegeven in het routeboek. Wegens mogelijk ter plaatse stilstaande (deelnemers)auto’s, zullen deze bordjes in principe aan de LINKERZIJDE van de weg geplaatst worden.

De bij de start van het evenement overhandigde tabel kan hiervoor gebruikt worden In geval van eventuele snelheids-beperkende verkeersborden tijdens de regelmatigheidsproef zal er geen tijdmeting plaatsvinden binnen de afstand totdat de gemiddelde snelheid van 40,0 km/uur weer bereikt is.

6.9 Per seconde genoteerde tijdafwijking ontvangt de equipe 1 strafpunt met een maximum van 150 per regelmatigheidsproef. De eerste

seconde afwijking is strafpuntvrij. Het eventueel missen van routecontroles staat hier los van.

6.10 In de route kunnen tests (slalom of dergelijke) opgenomen zijn, waarbij de locatie en te rijden parcours duidelijk zijn aangegeven in de routeboeken.

6.11 Per seconde genoteerde tijdafwijking ontvangt de equipe 1 strafpunt met een maximum van 150. De eerste seconde afwijking is

strafpuntvrij.

6.12 Ook kan bij een behendigheidstest een grote pylon opgesteld staan. U dient zo dicht mogelijk voor deze pylon uw voertuig tot stilstand te brengen zonder hulp van derden, waarna de afstand tussen pylon en de voorzijde van uw voertuig door officials gemeten en op uw controlekaart genoteerd wordt. Elke afwijking in centimeters telt als 1 strafpunt. Raken of omverrijden van deze pylon wordt bestraft met 150 strafpunten voor de gehele behendigheidstest. Na de finishprocedure wordt de grote pylon even terzijde genomen zodat u het terrein van de test kunt verlaten en de route volgens het routeboek kunt vervolgen. Een schets van de test is in het routeboek opgenomen.

6.13 Hoewel de grootste zorg is betracht bij het vaststellen en beschrijven van de route kan het voorkomen, dat bepaalde delen niet berijdbaar blijken te zijn. In dat geval zal getracht worden tijdig een alternatieve route op te geven resp. door middel van borden/pijlen aan te

geven. In ieder geval dient U echter zo snel mogelijk de aangegeven route, volgens het routeboek, te hervatten.

 

7 DOCUMENTENCONTROLE / STRAFFEN

7.1 De equipe dient de verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal (zie artikel 4.) te ondertekenen.

7.2 Het wedstrijdsysteem kent de volgende strafpunten:

Art. 5.2 2e verkeersovertreding / snelheidsovertreding: 100 strafpunten.

Art. 5.7 wijziging / toevoeging op de controlekaart: 300 strafpunten.

Art. 6.6 te vroeg of te laat aandoen tijdcontrole: 10 strafpunten / minuut. Met een maximum van 300 strafpunten.

Art. 6.6 missen tijdcontrole: 300 strafpunten.

Art. 6.7 missen, of verkeerde, routecontrole: 50 strafpunten.

Art. 6.9 tijdsafwijking bij regelmatigheidsproef: 1 strafpunt / seconde, waarbij de eerste seconde strafpuntvrij is.

Art. 6.9 maximale tijdstraf op regelmatigheidsproef (ook missen): 150 strafpunten.

Art. 6.11 tijdsafwijking bij een test: 1 strafpunt / seconde, waarbij eerste seconde strafpuntvrij is.

Art. 6.11 maximale tijdstraf op een test (ook missen): 150 strafpunten.

 

Uitsluiting vindt plaats bij:

Art. 2.2 onreglementair gebruik communicatie middel, per constatering.

Art. 5.2 3e verkeersovertreding / snelheidsovertreding.

 

Straffen ter beoordeling van de wedstrijdleider:

Art. 5.8 onsportief gedrag, enz.

 

8 KLASSEMENTEN / PRIJZEN / PROTESTEN / PRIJSUITREIKING

8.1 Het klassement per klasse wordt bepaald door het optellen van het aantal strafpunten per geklasseerde equipe. Iedere klasse (sportklasse en toerklasse) heeft zijn eigen winnaar. De geklasseerde equipe met het minste aantal strafpunten is de winnaar. De volgend laagste wordt 2e, etc. In geval van ex aequo zal de equipe die de regelmatigheidsproef het beste heeft gereden tot winnaar

worden uitgeroepen. Indien dan nog altijd een ex aequo bestaat, dan wordt de equipe die de test het beste heeft gereden tot winnaar uitgeroepen.

8.2 De prijsuitreiking zal plaatsvinden ca. een uur na sluiting van de finishcontrole.

8.3 Er bestaat geen mogelijkheid van (verder) beroep of protest.

8.4 De uitslag wordt na de prijsuitreiking gepubliceerd op papier en naderhand op de website.

 

 

Bijlagen: Bijzonder Reglement Lichtstad Rally

 

Appendix 1 Overzicht

Controlepanelen, pijlen, etc. 

waarbij

A Tijdscontrole (TC) – zwart op rode ondergrond (25x25 cm)

B (On)bemande (zelf)stempelcontroles – zwart op rode ondergrond (25x25 cm)

C Bemande Finish RP (RF)

D Onbemande routecontrole (zgn. zelfschrijfcontrole) – geel (rond 25 cm)

E Omleidingspijlen– oranje (39x20 cm)

 

Appendix 2 Bol-Pijl-systeem

De bol-pijl-situatiepagina’s bestaan uit een aantal kolommen:

- Volgnummer van de routeopdracht.

- Totaalafstand vanaf locatie waar u uw teller op nul diende te zetten.

- (tussen)afstand vanaf de voorgaande routeopdracht.

- Routeopdracht (bol-pijl-situatieschets).

- Extra informatie zoals in te rijden straatnaam, plaatsnaamrichting, etc.

De afstanden zijn gemeten met een normale dagteller en kunnen mogelijk (na verloop van tijd gaan) afwijken van uw eigen dagteller. Indien u dit constateert, houdt hier dan rekening mee. Indien u ergens verkeerd gereden bent, rijdt dan terug tot de laatste bekende locatie waar u zeker goed was en werk vervolgens met de (tussen)afstanden uit kolom 3 als uw totaalafstand van kolom 2 te veel afwijkt.

a) U bevindt zich op het bolletje, dat steeds aan de onderkant van de tekening staat, en dient te rijden in de richting die de pijl aangeeft.

b) U dient de tekeningen in nummervolgorde af te werken.

c) Dit kan zowel mét als zónder afstanden worden verstrekt.

d) De situaties zijn gestileerd weergegeven. Dit betekent dat het meer of minder schuin en/of bochtend lopen van wegen niet zo getekend behoeft te zijn.

e) De situaties zijn niet op schaal getekend.

f) Verharde wegen zijn getekend door middel van een ononderbroken lijn.

g) Onverharde (zij)wegen worden aangegeven met een onderbroken lijn (zgn. gestippeld).

h) Per situatie dient, indien mogelijk, de langste route gereden te worden, waarbij geldt dat wegen en/of weggedeelten slechts

éénmaal bereden mogen worden; kruisen is niet toegestaan, “raken” wel

i) Bij rotondes geldt altijd een vrije route e.e.a. conform de verkeersregels.

j) Indien een K in de linker benedenhoek staat dan dient op de getekende situatie de kortste route gereden te worden.

k) Indien niets staat aangegeven, dient de meest doorgaande (hoofd)weg bereden te worden. In geval van eventuele (nieuw aangelegde) rotondes betekent dit dus rechtdoor rijden.

l) Legenda bij de bol-pijl tekeningen:

Appendix 3 Routebeschrijving

a) Aan de hand van een routebeschrijving met genummerde opdrachten wordt de routeopdracht verstrekt.

b) De opdrachten dienen in volgorde te worden uitgevoerd.

 

Appendix 4 Kaartlees-instructies - Algemeen

a) Er mag alleen gebruik worden gemaakt van op de verstrekte kaart(fragment)en voorkomende wegen, welke voorzien zijn van twee bermlijnen. Een van deze bermlijnen mag gestippeld zijn.

b) Indien enkel-lijnige wegen bereden dienen te worden, zal dit duidelijk worden aangegeven.

c) Binnen een door de organisatie op de(het) kaart(-fragment) aangegeven cirkel mag van alle, al dan niet op de kaart voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt, teneinde de geplande kaartroute te kunnen vervolgen.

d) Binnen deze cirkels zijn geen routecontroles opgesteld.

e) Doorgaande bermlijnen onderbreken een wegaansluiting niet, evenals kaarttekens en kaartteksten. Ook eventuele doorgetrokken witte wegdekstrepen blokkeren de doorgang niet.

f) Indien een kaartweg overgaat in een nieuwe (niet) op de kaart voorkomende) weg, dan mag van de nieuwe weg gebruik worden gemaakt, mits en voor zover de oude kaartweg niet meer te berijden of te bereiken is, c.q. niet meer aanwezig is.

g) Nieuw aangelegde rotondes mogen te allen tijde worden gebruikt.

h) Weggedeelten voorzien van een door de organisatie op de/het kaart(fragment) aangegeven blokkeringskruis (X) mogen

niet in de route worden opgenomen.

i) Keren op de route is niet toegestaan, tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven.

j) Alle wegen en weggedeelten mogen meerdere malen in beide richtingen gebruikt worden, zelfs wegen en weggedeelten van al aan de beurt geweest zijnde en nog aan de beurt komende punten en pijlen (ingetekende lijn en voor uw klasse bedoelde pijlen echter uitsluitend in voorwaartse richting en mogen gekruist, geraakt en zijwaarts opgereden en verlaten worden).

 

Appendix 5 Punten en/of Pijlen

a) In het routeboek zijn fragmenten van kaarten opgenomen waarop aangegeven een aantal genummerde punten en/of pijlen.

b) Tussen de punten en/of pijlen onderling, van punt naar pijl, van pijl naar punt, van punt naar punt, van pijl naar pijl, van TC naar eerste punt of pijl en van laatste punt of pijl naar TC dient in nummervolgorde de kortste route te worden gereden.

c) Aan de beurt zijnde pijlen dienen geheel (van het begin tot en met de pijlpunt) in de route te worden opgenomen en zo nauwkeurig mogelijk te worden gereden.

d) Pijlen dienen uitsluitend in voorwaartse richting te worden bereden.

 

Appendix 6 Grensbenadering

a) De in het routeboek aangegeven grens dient als de te benaderen grens te worden beschouwd, waarbij het oppervlak tussen de route en de grens zo klein mogelijk dient te blijven.

b) De grens mag worden geraakt, doch onder geen enkele voorwaarde worden overschreden.

c) De route dient zo kort mogelijk te zijn en er mogen geen witte wegen gebruikt/bereden worden.

 

Appendix 7 Pijlen met barricades 

a) De wegen waarop de pijl is getekend dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden gereden in voorwaartse richting.

b) Eventueel genummerde dwarsstreepjes zijn barricades welke NIMMER doorkruist mogen worden. Gedurende dit systeem is het in een dergelijk traject nimmer toegestaan om een weg(gedeelte) welk voorzien is van een barricade te berijden.

c) De barricades dienen (in nummervolgorde) ontweken te worden, waarbij zowel vóór als ná de barricade het overgeslagen deel van de

ingetekende pijl zo kort mogelijk dient te zijn. Daarom dient u op de laatste samenkomst van (doorlopende) kaartwegen vóór de barricade de ingetekende pijl te verlaten en op de eerste samenkomst van (doorlopende) kaartwegen ná de barricade weer in voorwaartse richting te vervolgen. Met inachtneming hiervan (en van Appendix 4) dient de omweg zo kort mogelijk te zijn.

d) De ingetekende pijl mag nimmer in tegengestelde richting bereden worden.

DE TOERKLASSE DIENT BARRICADES WELKE MET EEN “S” (= SPORTKLASSE) GEMARKEERD ZIJN TE NEGEREN, MAAR DIENT DAN WEL DE BETREFFENDE PIJL IN ZIJN GEHEEL TE BERIJDEN, DUS VAN DE VOET TOT DE PIJLPUNT. DIT STAAT VERMELD OP HET KAARTFRAGMENT.